Agencja Reklamowa z Kalisza
Projektujemy od 10 lat!

Agencja Reklamowa Media Essence Hadrian Pawlak, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz ich ochrony przez Stronę Internetową Agencji Reklamowej Media Essence, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Hadriana Pawlaka, NIP: 6181966843, REGON: 300932591, tel. 62 598 47 77, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Formularza Kontaktowego na stronie.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Reklamowa Media Essence, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Hadriana Pawlaka, NIP: 6181966843, REGON: 300932591, tel. 62 598 47 77, 796 665 355,793 939 975 e-mail: biuro@mediaessence.pl.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami zamówienia (art. 6ust. 1 lit. b RODO).

 5. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz godnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w zakresie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 6. Serwis Strony Internetowej , Agencja Reklamowa Media Essence Hadrian Pawlak, realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” której zasady przedstawione są poniżej:

   Polityka plików „Cookies”
   1. W trakcie odwiedzin witryny zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies".  Są to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarkę internetową i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu użytkownika. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach lub w ramach jednej wizyty, umożliwiając mu między innymi zalogowanie się do serwisu czy dodanie produktów do koszyka. Pozwalają również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co z kolei pomaga administratorom usprawniać serwis i jego funkcje.

   2. Do prawidłowego działania serwisu, tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień administratora witryny. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez użytkownika.

   3. Korzystając z serwisu, użytkownik może otrzymać pliki "cookies" współpracujących podmiotów trzecich. Są to pliki wykorzystywane przez usługi interaktywne portali społecznościowych oraz systemy analityczne gromadzące anonimowe dane o popularności serwisu.

   4. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików "cookies", jednakże efektem tego może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

 7. Serwis Strony Internetowej Agencji Reklamowej Media Essence Hadrian Pawlak, zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji Formularza Kontaktowego np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO/UE L119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest|: Agencja Reklamowa Media Essence, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Hadriana Pawlaka, NIP: 6181966843, REGON: 300932591, tel. 62 598 47 77, 796 665 355,793 939 975 e-mail: biuro@mediaessence.pl.

 2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mediaessence.pl, lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
  2. wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit b) RODO),
  3. realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
  4. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 5. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan:prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21. RODO,
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :
  1. wymogiem ustawowym, W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy,
  3. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy.
  4. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 10. Pani/Pana dane nie są przez administratora wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

AGENCJA REKLAMOWA MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK NIP: 6181966843, Regon: 300932591, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Firma zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.
 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies.

Jakie dane o Tobie zbieramy

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

AGENCJA REKLAMOWA MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK, NIP: 6181966843, Regon: 300932591, ul. Górnośląska 5A, 62-800 Kalisz

w sprawie twoich danych osobowych możesz skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mediaessence.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Firmy  będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
 2. sprzedaży produktów i usług;
 3. korespondencji, odpowiedzi na zadane pytania, wykonania umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem;
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
 5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 8. archiwizacji;
 9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na firmie

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google Adsense).

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;
 2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 3. kancelariom prawnym, którym firma  zleciła np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Osobom przez nas upoważnionym, naszym pracownikom w celu wykonywania obowiązków służbowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. zapisy prawa, które mogą obligować MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK;
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.
 7. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookies, MEDIA ESSENCE HADRIAN PAWLAK, w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę biuro@mediaessence.pl

Wykorzystywanie plików Cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookies składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
 2. nazwa cookies: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. wartość: to informacje w pliku cookies, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (wszystkoociasteczkach.pl).